Urogenital radiologi

Obligatoriske kurser for uddannelsessøgende i diagnostisk radiologi

 

UROGENITAL RADIOLOGI

Sted: Skejby Sygehus, Århus

Varighed: 22 timer fordelt på 3 på hinanden følgende dage

Delkursusledere: Overlæge Jan Solvig og overlæge Arne Hørlyck

Deltagerkreds: Specialespecifikt og obligatorisk for uddannelsessøgende i diagnostisk radiologi

Placering i kursusforløb: Bør gennemgås midt i kursusforløbet, dog afhængig af den praktiske uddannelse

Ansøgningsprocedure og ansøgningsfrist: Der sker automatisk tilmelding via hovedkursuslederen og der er derfor ingen frist

Kursusform: Eksternat, landsdækkende

Deltagerantal: Ca. 36

 

Materiale til kurset se nederst på siden

 

Kursets formål

At bibringe den uddannelsessøgende grundlæggende teoretisk viden for at beherske urogenital radiologisk diagnostik og intervention på speciallægeniveau, omfattende intravaskulære kontraststoffers farmakologi og anvendelse, undersøgelses- og behandlingsteknikker, der er specielle for urinveje og genitalia foruden en gennemgang af de vigtigste sygdomsgrupper mhp. rationel strategi ved anvendelsen af billeddiagnostik.

 

Derudover at bibringe de uddannelsessøgende inspiration til mere dybtgående studier mhp. at opnå særlig indsigt bl.a. som forudsætning for deltagelse i forskning og udvikling.

Mål der kan opnås i løbet af kurset

At den uddannelsessøgende får en teoretisk viden om urogenital radiologi, som sammen med den praktiske oplæring og løbende selvstudium sætter ham/hende i stand til at varetage almindelig urogenital radiologisk diagnostik og intervention sv.t. arbejdet på en ikke subspecialiseret hospitalsafdeling med akut beredskab eller i speciallægepraksis. Kurset kan desuden inspirere ved at identificere ekspertområder og udpege forskningsmuligheder og udviklingstendenser indenfor urogenital radiologi.

Kursets indhold

Foruden diagnostiske aspekter ved urogenital radiologi indeholder kurset en teoretisk gennemgang af ultralydvejledte invasive procedurer samt en gennemgang af de intravaskulære kontraststoffers farmakologi og kliniske anvendelse, herunder profylaktiske forholdsregler overfor og behandling af kontraststofreaktioner og nyrefunktionspåvirkning.

Kursusmateriale og forberedelse

Delkursuslederne udsender senest en måned før kurset det planlagte kursusprogram, inklusiv navngiven oversigt over undervisere og materiale (f.eks. litteratur, noter, relevante lærebogs-kapitler mm.), der forudsættes læst inden kurset, således at kurset starter på et passende vidensniveau. Under kurset uddeles noter svarende til kursusindholdet f.eks. i form af power point udprint af forelæsninger og evt. yderligere materiale, der kan inspirere til fordybning i området.

Kursets metoder

Lærerkollegiet består af danske radiologer og andre læger med særlig ekspertise og undervisningserfaring inden for området.

Kurset indeholder en række forelæsninger og case demonstrationer, hvor der lægges vægt på løbende dialog med kursisterne.

Kursusledelsens evaluering af kursisternes grad af målopfyldelse

Kurset vil blive evalueret dels på reaktionsniveau og dels på indlæringsniveau jf. den generelle oversigt.

 

Kursisternes evaluering af kurset

Foregår ved løbende udfyldelse af et kursusspecifikt evalueringsskema indeholdende alle undervisningselementer mhp. læringsmæssig værdi, praktisk og/eller teoretisk nytteværdi, forskningsmæssigt indhold og pædagogik. Desuden en sammenfattende evaluering af kurset specielt mhp. kursets overordnede struktur inklusiv kursets længde, fordeling af timer til forskellige emner samt fysiske rammer. Evalueringerne anvendes til feed back til underviserne og DRS’ kursusudvalg.

 

Filer

Urogenital radiologi

Ny dato

6. - 8. december 2016

 

Delkursusledere

 

 

 

 

 

 

Jan Solvig

Overlæge.

Billeddiagnostisk afdeling, Aarhus Universitetshospital

jansolvi(a)rm.dk

 

 

 

 

 

 

Arne Hørlyck

Overlæge.

Billeddiagnostisk afdeling, Aarhus Universitetshospital

arnehoer(a)rm.dk

 

Sekretær for dette kursus: Tove Larsen tovlarse(a)rm.dk

Kursusrækken omfatter følgende specialespecifikke kurser med i alt 210 timer

Abdominal radiologi

Fysik og radiobiologi

Kar-og interventions-radiologi

Mammaradiologi

Muskuloskeletal radiologi

Neuroradiologi inkl. hoved/hals

Pædiatrisk radiologi

Teknik og strålebeskyttelse

Thoraxradiologi

Onkologisk radiologi

Uroradiologi

Hovedkursusleder

Elisabeth Albrecht-Beste

Hovedkursusleder

Overlæge, postgraduat klinisk lektor

PET/CT sektionen - afsnit 3982

Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET

Rigshospitalet

Blegdamsvej 9

Tlf 35 45 35 92

ssk-leder(a)drs.dk

Copyright © All Rights Reserved