Thorax og onkologisk radiologi

Obligatoriske kurser for uddannelsessøgende i diagnostisk radiologi

 

THORAX- OG ONKOLOGISK RADIOLOGI

Sted: Århus Sygehus, Nørrebrogade

Varighed: 22 timer til thoraxradiologi og 5 timer onkologisk radiologi fordelt på 4 hinanden følgende dage

Delkursusledere: Overlæge Finn Rasmussen og overlæge Hans Henrik Torp Madsen.

Deltagerkreds: Specialespecifikt og obligatorisk for uddannelsessøgende i diagnostisk radiologi

Placering i kursusforløb: Bør gennemgås tidligt eller midt i kursusforløbet

Ansøgningsprocedure og ansøgningsfrist: Der sker automatisk tilmelding via hovedkursuslederen og der er derfor ingen frist

Kursusform: Eksternat, landsdækkende

Deltagerantal: Ca. 36

 

Thoraxradiologi

Kursets formål

At bibringe den uddannelsessøgende den nødvendige teoretiske viden for at beherske radiologisk diagnostik af thoraxlidelser, jævnfør kompetencekravene i målbeskrivelsen. Desuden at opnå et nuanceret kendskab til andre undersøgelser såsom lungefunktionsundersøgelser, PET og nuklearmedicinske undersøgelser.

 

Mål der kan opnås i løbet af kurset

Den uddannelsessøgende kan opnå nødvendig teoretisk speciallægeviden vedr. teknik og diagnostik ved rtg. og CT-scanning af thorax inkl. kontrastkinetik. Desuden viden om MR, nuklearmedicinske undersøgelser og PET samt lungefunktionsundersøgelser, som er nødvendig for korrekt håndtering af thorax diagnostiske problemstillinger.

 

Kursisten kan opnå en fundamental forståelse for diagnostik af infektioner, atelektaser, interstitielle lidelser, KOL, tumorer og kardiovaskulære sygdomme inkl. aortaaneurismer og lungeembolier, desuden skal patologiske tilstande i thoraxvæg, pleura og thoraxskelet og mediastinum kunne håndteres.

 

Kursisten kan endvidere erhverve viden om indikationer, teknik og komplikationer ved billedvejledte interventioner som finnålsbiopsi, fjernelse af utensilier, trombolyse, anlæggelse af dræn og stentning.

 

Kursets indhold

En teoretisk gennemgang af teknik og kvalitetsvurdering af rtg. af thorax, CT, MR, nuklearmedicinske undersøgelser inkl. PET vil blive gennemgået. Principperne for konventionel rtg. af thorax, fosforplade teknik og DR, konventionel CT, multidetektor CT, HRCT og lav-dosis CT teknikker samt MR-relaterede teknikker ved thorax er indbefattet.

 

Redskaber til vurdering af de hyppigste sygdomme i thorax samt billeddiagnostisk strategi ved thoraxsygdomme/thoraxrelaterede symptomer præsenteres, foruden forståelsen for korrekt teknisk udførelse af undersøgelserne, kontrastkinetik, rigtigt modalitetsvalg og strålehygiejniske principper. Dette skelet af læringsredskaber skal danne grundlaget for senere læring ved selvstudium, undervisning i afdelingen og klinisk konference virksomhed.

 

Kursusmateriale og forberedelse

Delkursuslederne udsender senest en måned før kurset det planlagte kursusprogram, inklusiv navngiven oversigt over undervisere og materiale (f.eks. litteratur, noter, relevante lærebogs-kapitler mm.), der forudsættes læst inden kurset, således at kurset starter på et for kurset passende vidensniveau. Under kurset uddeles noter svarende til kursusindholdet f.eks. i form af power point udprint af forelæsninger og evt. yderligere materiale, der kan inspirere til fordybning i området.

Kursets metoder

Kurset vil bestå af katedral gennemgang af teknisk relaterede områder og redskaber til korrekt tolkning af billederne. Kurset vil desuden indeholde seancer indenfor alle nævnte billeddiagnostiske modaliteter hvor kursisten selvstændigt eller i hold skal fortolke karakteristiske eksempler.

 

Kursusledelsens evaluering af kursisternes grad af målopfyldelse

Kurset vil blive evalueret dels på reaktionsniveau og dels på indlæringsniveau jf. den generelle oversigt.

 

Kursisternes evaluering af kurset

Foregår ved løbende udfyldelse af et kursusspecifikt evalueringsskema indeholdende alle undervisningselementer mhp. læringsmæssig værdi, praktisk og/eller teoretisk nytteværdi, forskningsmæssigt indhold og pædagogik. Desuden en sammenfattende evaluering af kurset specielt mhp. kursets overordnede struktur inklusiv kursets længde, fordeling af timer til forskellige emner samt fysiske rammer. Evalueringerne anvendes til feed back til lærerne og DRS’ kursusudvalg.

 

 

Onkologisk radiologi

 

Kursets formål

Bibringe den uddannelsessøgende teoretisk viden vedr. radiologiske problemstillinger relateret til onkologien. Onkoradiologien bliver tiltagende væsentlig grundet stigende alder og tiltagende samt bedre behandlingsresultater. Der er i henhold til Kræfthandleplanen øget opmærksomhed på diagnostik og opfølgning af cancer. De radiologiske discipliner i denne sammenhæng er konventionel røntgenundersøgelse, UL, CT og MR, men også funktionelle UL, CT og MR undersøgelser, og undersøgelser hvor billeddiagnostik er væsentlig i behandlingen, samt detektering af behandlingseffekt, recidiv, og komplikationer til behandling.

 

Mål der kan opnås i løbet af kurset

Forståelsen for TNM stadieinddeling af tumorer, kriterier for opfølgende undersøgelser mhp. tumormåling og respons samt vurdering af tilbagefald og komplikationer. Desuden at den radiologiske speciallæge kan redegøre for optimal strategi for udrednings- og opfølgningsprogram.

 

Kursets indhold

Teoretisk gennemgang af kriterierne for TNM stadieinddeling af tumorer vil blive gennemgået samt rationalet for follow-up kriterier omfattende WHO og RECIST kriterierne. Gennemgang af hyppigste komplikationer til cancerbehandling udfra en billeddiagnostisk vinkel. Valg af billeddiagnostiske modaliteter for de forskellige cancerformer vil blive gennemgået og valg af billeddiagnostisk metode ved mistanke om komplikationer.

 

Kursusmateriale og forberedelse

Delkursuslederne udsender senest en måned før kurset det planlagte kursusprogram, inklusiv navngiven oversigt over undervisere og materiale (f.eks. litteratur, noter, relevante lærebogs-kapitler mm.), der forudsættes læst inden kurset, således at kurset starter på et for kurset passende vidensniveau. Under kurset uddeles noter svarende til kursusindholdet f.eks. i form af power point udprint af forelæsninger og evt. yderligere materiale, der kan inspirere til fordybning i emnet.

Kursets metoder

Kurset vil bestå af katedral gennemgang af området foruden case-orienterede seancer.

 

Kursusledelsens evaluering af kursisternes grad af målopfyldelse

Kurset vil blive evalueret dels på reaktionsniveau og dels på indlæringsniveau jf. den generelle oversigt.

 

Kursisternes evaluering af kurset

Foregår ved løbende udfyldelse af et kursusspecifikt evalueringsskema indeholdende alle undervisningselementer mhp. læringsmæssig værdi, praktisk og/eller teoretisk nytteværdi, forskningsmæssigt indhold og pædagogik. Desuden en sammenfattende evaluering af kurset specielt mhp. kursets overordnede struktur inklusiv kursets længde, fordeling af timer til forskellige emner samt fysiske rammer. Evalueringerne anvendes til feed back til lærerne og DRS’ kursusudvalg.

 

Filer

Thorax- og onkologisk radiologi

18. -20. januar 2016

21.januar 2016

 

Delkursusledere

 

 

 

 

 

 

Finn Rasmussen

Overlæge. lektor, dr.med.

Billeddiagnostisk afdeling, Aarhus Universitetshospital

 

 

 

 

 

 

Henrik Torp Madsen

Overlæge. lektor, dr.med.

Billeddiagnostisk afdeling, Aarhus Universitetshospital

 

Sekretær for dette kursus: Heli T. Assad heliassa(a)rm.dk

Kursusrækken omfatter følgende specialespecifikke kurser med i alt 210 timer

Abdominal radiologi

Fysik og radiobiologi

Kar-og interventions-radiologi

Mammaradiologi

Muskuloskeletal radiologi

Neuroradiologi inkl. hoved/hals

Pædiatrisk radiologi

Teknik og strålebeskyttelse

Thorax- og onkologisk radiologi

Uroradiologi

Hovedkursusleder

Elisabeth Albrecht-Beste

Hovedkursusleder

Overlæge, postgraduat klinisk lektor

PET/CT sektionen - afsnit 3982

Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET

Rigshospitalet

Blegdamsvej 9

Tlf 35 45 35 92

ssk-leder(a)drs.dk

Copyright © All Rights Reserved