Teknik og strålebeskyttelse

Obligatoriske kurser for uddannelsessøgende i diagnostisk radiologi

 

TEKNIK OG STRÅLEBESKYTTELSE

Sted: Statens Institut for Strålebeskyttelse

Varighed: 27 timer fordelt på 4 hinanden følgende dage. Praktiske øvelser afholdes af pladsmæssige hensyn i mindre hold i ydertimerne.

Delkursusledere: Chefkonsulent Hanne Waltenburg (Strålebeskyttelse i Sundhedsstyrelsen) og ansvarlig fysiker Lars Møller Sørensen (Region Midtjylland, Medico-teknisk afdeling),

Deltagerkreds: Specialespecifikt og obligatorisk for uddannelsessøgende i diagnostisk radiologi

Placering i kursusforløb: Bør gennemgås tidligt i kursusforløbet

Ansøgningsprocedure og ansøgningsfrist: Der sker automatisk tilmelding via hovedkursuslederen og der er derfor ingen frist

Kursusform: Eksternat

Deltagerantal: Ca. 36, landsdækkende

 

2013 kurset - program og pensum

Download præsentationerne fra kurset nederst på denne side (opdateres løbende)

 

Kursets formål: Radiologien har igennem de sidste 25 år oplevet en rivende teknologisk udvikling. Som en del af speciallægeuddannelsen er det derfor meget vigtigt, at den uddannelsessøgende sikres en sufficient teoretisk viden vedrørende alle de i radiologien anvendte modaliteter inkluderende de undersøgelser, der er baseret på ioniserende stråling. Disse omfatter almindelige og digitaliserede konventionelle røntgenundersøgelser, gennemlysningsundersøgelser og CT-skanning. Hertil kommer nødvendig viden om strålebeskyttelse samt det omfattende kvalitetsstyringssystem, der lovmæssigt er forbundet med anvendelse af ioniserende stråling. Endelig gennemgås MR fysik og teknik.

 

Mål der kan opnås i løbet af kurset

Mål for teknikdelen:

Den uddannelsessøgende kan opnå nødvendig teoretisk viden om og forståelse for billeddannelse med konventionel røntgenundersøgelse, inklusiv ”computed radiography” (CR) og ”direct radiography” (DR) teknik, gennemlysningsundersøgelser og CT (Computer Tomografi) samt MR-skanning. Desuden at få overblik over fordele og ulemper ved valg af diagnostisk metode til besvarelse af et givent klinisk spørgsmål.

 

Mål for strålebeskyttelse-delen:

Den uddannelsessøgende kan gennem kurset opnå en teoretisk viden om og forståelse for den generelle strålebeskyttelse. Den uddannelsessøgende skal efter kurset kunne forstå de elementer af strålebeskyttelsen, der omfatter patienter og personale. Målet er desuden at give den uddannelsessøgende et overblik over lovgivningen på røntgenområdet.

 

Kursets indhold

Kursets konkrete undervisningsinhold omfatter:

Teknik:

Røntgengenerator

Billedforstærker og TV-systemer

Digital radiologi

Computer Tomografi

MR fysik og teknik

 

Strålebeskyttelse:

Almen strålebeskyttelse

Stråleskader vs. risiko

Lovgivning

Strålebeskyttelse af patienter

Strålebeskyttelse af personale

Indretning af røntgenrum

Persondosimetri

 

Kursusmateriale og forberedelse

Delkursuslederne udsender senest en måned før kurset det planlagte kursusprogram, inklusiv navngiven oversigt over undervisere og materiale (f.eks. litteratur, noter, relevante lærebogs-kapitler mm.), der forudsættes læst inden kurset, således at kurset starter på et for kurset passende vidensniveau. I forbindelse med kurset stilles noter til rådighed svarende til kursusindholdet f.eks. i form af PDF versioner power point af forelæsninger og evt. yderligere materiale, der kan inspirere til fordybning i området.

Kursets metoder

Kurset indeholder en blanding af forelæsninger og praktiske opgaver, der understøtter de i målbeskrivelsen angivne kompetenceniveauer.

 

Kursusledelsens evaluering af kursisternes grad af målopfyldelse

Kurset afsluttes med tentamen. Kurset vil desuden blive evalueret dels på reaktionsniveau og dels på indlæringsniveau jf. den generelle oversigt.

 

Kursisternes evaluering af kurset

Foregår ved løbende udfyldelse af et kursusspecifikt evalueringsskema indeholdende alle undervisningselementer mhp. læringsmæssig værdi, praktisk og/eller teoretisk nytteværdi, forskningsmæssigt indhold og pædagogik. Desuden en sammenfattende evaluering af kurset specielt mhp. kursets overordnede struktur inklusiv kursets længde, fordeling af timer til forskellige emner samt fysiske rammer. Evalueringerne anvendes til feed back til lærerne og DRS’ kursusudvalg.

 

Filer

Teknik og strålebeskyttelse

31. oktober - 3. november 2016

 

Delkursusledere

 

 

 

 

 

 

Hanne Waltenburg

Chefkonsulent, cand. scient., ph.d.

Statens Institut for Strålebeskyttelse

hwa(a)sis.dk

 

 

 

 

 

 

Lars Møller Albrecht

Ansvarlig fysiker, Region Midtjylland, Medico-teknisk afdeling

lars.moeller.albrecht(a)rsyd.dk

Kursusrækken omfatter følgende specialespecifikke kurser med i alt 210 timer

Abdominal radiologi

Fysik og radiobiologi

Kar-og interventions-radiologi

Mammaradiologi

Muskuloskeletal radiologi

Neuroradiologi inkl. hoved/hals

Pædiatrisk radiologi

Teknik og strålebeskyttelse

Thorax- og onkologisk radiologi

Uroradiologi

Hovedkursusleder

Elisabeth Albrecht-Beste

Hovedkursusleder

Overlæge, postgraduat klinisk lektor

PET/CT sektionen - afsnit 3982

Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET

Rigshospitalet

Blegdamsvej 9

Tlf 35 45 35 92

ssk-leder(a)drs.dk

Copyright © All Rights Reserved