Muskuloskeletal radiologi

Obligatoriske kurser for uddannelsessøgende i diagnostisk radiologi

 

MUSKULOSKELETAL RADIOLOGI

Sted: Århus Sygehus, Nørrebrogade

Varighed: 27 timer fordelt på 4 hinanden følgende dage.

Delkursusledere: Overlæge Arne Lücke og overlæge Anne Grethe Jurik.

Deltagerkreds: Specialespecifikt og obligatorisk for uddannelsessøgende i diagnostisk radiologi

Placering i kursusforløb: Bør gennemgås tidligt eller midt i kursusforløbet

Ansøgningsprocedure og ansøgningsfrist: Der sker automatisk tilmelding via hovedkursuslederen og der er derfor ingen frist

Kursusform: Eksternat, landsdækkende

Deltagerantal: Ca. 36

 

Kursets formål

At bibringe den uddannelsessøgende læge den nødvendige teoretiske viden for at beherske radiologisk diagnostik af muskuloskeletale lidelser, jævnfør kompetencekravene i målbeskrivelsen.

 

Mål der kan opnås i løbet af kurset

At give den uddannelsessøgende den nødvendige teoretiske baggrund for at kunne erhverve de kompetencer, der er nødvendig for at varetage diagnostikken af alle de muskuloskeletale lidelser, der behandles på hovedfunktionsniveau, foruden at kunne diagnosticere lidelser, der behandles på højt specialiserede enheder for at kunne bidrage til valg af korrekt behandlingssted. Kurset skal desuden bidrage til at få overblik over dette mængde- og facetmæssigt store fagområde som et nødvendigt supplement til den praktiske hoveduddannelse.

 

Kursets indhold

Undervisningsemnerne omfatter en initial teoretisk gennemgang af projektionslære ved konventionel radiologi samt gennemgang af øvrige mulige billeddiagnostiske modaliteter, inkluderende deres anvendelsesmuligheder. Efterfølgende omfatter kurset gennemgang af diagnostiske sygdomsrelaterede emner inkluderende frakturer og luksationer, perifer artrit, aksial artrit, degenerative lidelser såvel i perifere led som i columna, infektiøse lidelser, primære og sekundære knogletumorer, hæmopoietiske sygdomme, osteonekroser, osteoporose og osteomalaci, med tilhørende differentialdiagnostiske overvejelser ved alle lidelser. Der kan således erhverves teoretisk viden vedr. diagnostisk og differentialdiagnostik for alle muskuloskeletale lidelsers vedkommende bortset fra medfødte skeletale lidelser, der håndteres under det pædiatriske kursus.

 

Kursusmateriale og forberedelse

Delkursuslederne udsender senest en måned før kurset det planlagte kursusprogram, inklusiv navngiven oversigt over deltagere, undervisere og relevant kursusmateriale, der vil være tilgængeligt digitalt på C’s hjemmeside og/eller lokal hjemmeside (f.eks. litteratur, noter, artikler, relevante lærebogs-kapitler mm.). Materialet forudsættes gennemset/læst inden kurset, således at kurset starter på et for alle passende vidensniveau. Uddelingsnoter fra forrige års kursus befinder sig på DRS’s hjemmeside og kan med fordel gennemses og medbringes mhp. evt. noter under kurset. Efter kurset vil det aktuelle modificerede materiale blive lagt på DRS’s hjemmeside.

Kursets metoder

Kurset er baseret på undervisning af specialister i muskuloskeletale sygdomme. Strukturelt er kurset bygget op omkring emneorienteret forelæsninger,som suppleres med formaliserede case orienterede timer alle kursusdage. Relevante cases udsendes til alle kursusdeltagere, som må være forberedt på at kunne svare på relevante diagnostiske spørgsmål i forbindelse med casegennemgangen. Dette skal befordre en meget interaktiv undervisningsform.

 

Kursisternes evaluering af kurset

Kurset vil blive evalueret dels på reaktionsniveau og dels på indlæringsniveau jf. den generelle oversigt.

 

Filer

Muskuloskeletal radiologi

12. -15. september 2016

 

Delkursusledere

 

 

 

 

 

Arne Lücke

Billeddiagnostisk afdeling

Aarhus Universitetshospital

arne.luck(a)rm.dk

 

 

 

 

 

Anne Grethe Jurik

Overlæge, dr.med.

Billeddiagnostisk afdeling, Århus Universitetshospital

annejuri(a)rm.dk

 

Sekretær for dette kursus: Dorthe Siggaard Sørensen, dorsoere(a)rm.dk

Kursusrækken omfatter følgende specialespecifikke kurser med i alt 210 timer

Abdominal radiologi

Fysik og radiobiologi

Kar-og interventions-radiologi

Mammaradiologi

Muskuloskeletal radiologi

Neuroradiologi inkl. hoved/hals

Pædiatrisk radiologi

Teknik og strålebeskyttelse

Thorax- og onkologisk radiologi

Uroradiologi

Hovedkursusleder

Elisabeth Albrecht-Beste

Hovedkursusleder

Overlæge, postgraduat klinisk lektor

PET/CT sektionen - afsnit 3982

Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET

Rigshospitalet

Blegdamsvej 9

Tlf 35 45 35 92

ssk-leder(a)drs.dk

Copyright © All Rights Reserved