Kar intervention

Obligatoriske kurser for uddannelsessøgende i diagnostisk radiologi

 

KAR/INTERVENTION

Sted: Rigshospitalet

Varighed: 7 timer

Delkursusleder: professor Lars Lönn og overlæge Bo Bech, Rigshospitalet

Deltagerkreds: Specialespecifikt og obligatorisk for uddannelsessøgende i diagnostisk radiologi

Placering i kursusforløb: Bør gennemgås midt eller sent i kursusforløbet afhængig af den praktiske uddannelse

Ansøgningsprocedure og ansøgningsfrist: Der sker automatisk tilmelding via hovedkursuslederen og der er derfor ingen frist

Kursusform: Eksternat, landsdækkende

Deltagerantal: Ca. 36

 

Kursets formål

Kar- og interventionsradiologi er i hurtig udvikling. Kursus er vigtigt for at den uddannelsessøgende kan tilegne sig den teoretiske baggrundsviden, der er nødvendig for at beherske radiologiske problemstillinger inden for karsystemet og billedvejledt intervention.

 

Mål der kan opnås i løbet af kurset

Kursisterne kan opnå teoretisk viden om visitation og indikationsstilling for karundersøgelser og interventionsbehandlinger, om undersøgelsesteknik, de forskellige undersøgelsesmetoders fordele og begrænsninger, undersøgelsesstrategier samt mulige transluminale interventionelle procedurer.

 

Kursets indhold

Kursets indhold er tilrettelagt, så det understøtter de i målbeskrivelsen angivne kompetenceniveauer for færdigheder og viden inden for kar- og interventionsradiologi.

 

Det konkrete undervisningsindhold omfatter:

Kliniske symptomer og undersøgelse ved underekstremitetsiskæmi; karundersøgelser generelt, herunder punkturteknik; diagnostik og intervention ved aorta, bækken og underekstremitetssygdomme, samt sygdomme i visceralarterierne og sygdomme i brakiocefale arterier; diagnostik af sygdomme i ekstremitetsvener.

 

Kursusmateriale og forberedelse

Delkursuslederne udsender senest en måned før kurset det planlagte kursusprogram, inklusiv navngiven oversigt over undervisere og materiale (f.eks. litteratur, noter, relevante lærebogs-kapitler mm.), der forudsættes læst inden kurset, således at kurset starter på et for kurset passende vidensniveau. Under kurset uddeles noter svarende til kursusindholdet f.eks. i form af power point udprint af forelæsninger og evt. yderligere materiale, der kan inspirere til fordybning i området.

 

Kursets metoder

Kurset indeholder en blanding af forelæsninger og case-orienteret billedgennemgang

 

Kursusledelsens evaluering af kursisternes grad af målopfyldelse

Kurset vil blive evalueret dels på reaktionsniveau og dels på indlæringsniveau jf. den generelle oversigt.

 

Kursisternes evaluering af kurset

Foregår ved løbende udfyldelse af et kursusspecifikt evalueringsskema indeholdende alle undervisningselementer mhp. læringsmæssig værdi, praktisk og/eller teoretisk nytteværdi, forskningsmæssigt indhold og pædagogik. Desuden en sammenfattende evaluering af kurset specielt mhp. kursets overordnede struktur inklusiv kursets længde, fordeling af timer til forskellige emner samt fysiske rammer. Evalueringerne anvendes til feed back til lærerne og DRS’ kursusudvalg.

 

Filer

Kar/intervention

11.oktober 2016

 

Delkursusledere

 

 

 

 

 

 

Lars Lönn

Professor, overlæge, dr.med.

Radiologisk afdeling, Rigshospitalet

lars.loenn(a)rh.regionh.dk

 

 

 

 

 

 

Bo Bech

Overlæge

Radiologisk Klinik Blegdamsvej

Rigshospitalet

bo.bech(a)regionh.dk

 

 

Sekretær for dette kursus: linda.schumann(a)regionh.dk

 

Kursusrækken omfatter følgende specialespecifikke kurser med i alt 210 timer

Abdominal radiologi

Fysik og radiobiologi

Kar-og interventions-radiologi

Mammaradiologi

Muskuloskeletal radiologi

Neuroradiologi inkl. hoved/hals

Pædiatrisk radiologi

Teknik og strålebeskyttelse

Thorax- og onkologisk radiologi

Uroradiologi

Hovedkursusleder

Elisabeth Albrecht-Beste

Hovedkursusleder

Overlæge, postgraduat klinisk lektor

PET/CT sektionen - afsnit 3982

Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET

Rigshospitalet

Blegdamsvej 9

Tlf 35 45 35 92

ssk-leder(a)drs.dk

Copyright © All Rights Reserved