Kurser under hoveduddannelse

Generelle oplysninger om specialespecifikke kurser for hoveduddannelsessøgende (A-kurser)

På denne side beskrives de obligatoriske teoretiske kurser (specialespecifikke kurser) for læger i radiologisk undervisningsstilling. Dels kan der læses om de overordnede forhold vedrørende kursusrækken, dels tidspunkter for afholdelse af kommende kurser. For detaljeret beskrivelse af hvert enkelt kursus er der links længere nede på siden, eller kurserne kan vælges direkte i menubjælken.

 

Oversigt over specialespecifikke kurser i 2016 (opdateret 19 sept. 2016)

Oversigt over specialespecifikke kurser i 2017 (opdateret 31 okt. 2016)

 

Sundhedsstyrelsen har i december 2015 meddelt:

”Da Sundhedsstyrelsen desværre befinder sig i en økonomisk vanskelig periode, er der kun givet tilsagn på ansøgt budget minus 15 %. Det skal understreges at udmeldingen er med forbehold for den endelige vedtagelse af Finanslov 2016.”

 

Da der er behov for årlige kurser i radiologi er forplejningen det eneste der kan spares på, dog kun på nogen af kurserne. Vær forberedt på at skulle betale for kaffe og frokost.

 

Der kan forekomme ændringer i kursusdatoerne, så hold øje med opdateringer her på siden!

 

FAQ: klik her

FAQ (forskningstræningskursus): klik her

Begreber specialespecifikke kurser oktober 2012: klik her

Formål

Formålet med de specialespecifikke kurser er at sikre, at de uddannelsessøgende læger får mulighed for at opnå de i målbeskrivelsen for den radiologiske speciallægeuddannelse definerede kompetencer. Kurserne udgør en struktureret uddannelsesaktivitet, med involvering af kursusdeltagerne ved cases og test. Erfaringerne fra kurserne skal forankres i det daglige arbejde og være et supplement til læring i det daglige arbejde

 

 

Kursusrækken omfatter følgende specialespecifikke kurser med i alt 210 timer

Abdominal radiologi: 24 timer (4 dage)

Fysik og radiobiologi: 19 timer (3 dage)

Kar-og interventions-radiologi: 7 timer (1 dag)

Mammaradiologi 11 timer (2 dage)

Muskuloskeletal radiologi: 27 timer (4 dage)

Neuroradiologi inkl. hoved/hals: 25 timer (4 dage)

Pædiatrisk radiologi: 21 timer (3½ dag)

Teknik og strålebeskyttelse: 27 timer (4 dage)

Thorax- og onkologisk radiologi: 22 timer + 5 timer (4 dage)

Uroradiologi: 22 timer (3 dage)

 

Teoretiske kurser er et vigtigt supplement til den praktiske kliniske uddannelse, idet de dels befordrer den form for viden der kan være vanskelig at tilegne sig i den praktiske radiologiske hverdag. Det drejer sig bl.a. om at skabe et overblik over diagnostikken inden for interesse/ekspertområder med tilhørende differentialdiagnostik og tekniske aspekter, hvilket er nødvendigt for at beherske radiologiske problemstillinger såvel på FBE som HSE. Derudover indeholder kurserne elementer, der kan inspirere til mere dybtgående studier mhp. at opnå særlig indsigt bl.a. som forudsætning for deltagelse i forskning og udvikling.

 

Målet med de teoretiske kurser er at give den uddannelsessøgende en grundlæggende teoretisk viden om strålefysik, strålehygiejne, røntgen-, ultralyd- og MR-teknik, kvalitetskontrol og computerteknologi samt i mindre udstrækning nuklearmedicinsk teknik. Endvidere gennem 9 organ-, sygdoms- eller aldersrelaterede kurser at bibringe teoretisk kendskab til fagets klinisk definerede fagområder og hertil knyttede interventionelle procedurer, således at denne viden kombineret med erhvervet praktiske færdigheder resulterer i at den uddannelsessøgende opnår de i målbeskrivelsen angivne kompetenceniveauer. Den beskrevne kursusrække er således koordineret i forhold til hele uddannelsen.

 

Indhold: Den aktuelle strukturering af de teoretiske kurser i 11 obligatoriske kurser hver af 5-27 timers varighed fordelt over 2,5 år (i alt 210 timer) er nødvendig for opfyldelse af de i målbeskrivelsen angivne kompetencer.

 

To kurser på i alt 46 timer omhandle strålefysik, radiobiologi, strålehygiejne, røntgen-, ultralyd- og MR-teknik, kvalitetskontrol, computerteknologi og nuklearmedicinsk teknik. Disse to kurser er koordineret således at der sikres en sufficient teoretisk viden vedrørende alle de i radiologien anvendte modaliteter inkluderende almindelige og digitaliserede konventionelle røntgenundersøgelser, gennemlysningsundersøgelser, CT-, UL- og MR-skanning. Hertil kommer nødvendig viden vedrørende det omfattende kvalitetsstyringssystem, der lovmæssigt er forbundet med anvendelse af ioniserende stråler samt tilhørende strålehygiejne. En teknologisk viden er meget vigtig for en radiologisk speciallæge og store dele af denne viden er vanskelig at erhverve under den praktiske kliniske uddannelse.

 

Der er 9 kurser inden for de i radiologien klinisk definerede interesse-/ekspertområder: Thorax-radiologi, abdominal radiologi, urogenital radiologi, neuroradiologi inkl. hoved/hals radiologi, muskuloskeletal radiologi, kar-/interventions-radiologi, pædiatrisk radiologi, onkologisk radiologi og mamma-radiologi. For alle disse områder er der behov for at supplere den praktiske kliniske uddannelse med teoretiske elementer jævnfør målbeskrivelsen for faget. Af praktiske grunde afholdes kurset i onkologisk radiologi i forlængelse af kurset i thorax-radiologi (i Århus) og kurserne vedr. mamma-radiologi og kar-/interventions-radiologi er samlet til ét forløb i Odense.

 

Undervisningsmetoder omfatter såvel forelæsninger som case/problemorienteret undervisning samt i forbindelse med de teknikrelaterede kurser færdighedsøvelser/testning, jævnfør efterfølgende specificerede beskrivelse af de enkelte kurser.

 

Kursusevaluering: I forbindelse med alle kurser udfylder kursusdeltagerne et til kurset udarbejdet specificeret evalueringsskema.

 

Efter endt fysik og radiobiologi samt teknik og strålehygiejne kurserne afholdes mindre skriftlig tentamen. For de øvrige kursers vedkommende skal den uddannelsessøgende før samt en måned efter kursusdeltagelsen i samarbejde med den uddannelsesansvarlige overlæge eller mentor gennemgå logbogens elementer om emnet, så man kan vise hvilken læring der har været på kurset og udbedre evt. mangler lokalt. I forbindelse med formativ evaluering af den uddannelsessøgende skal såvel den uddannelsessøgende som den uddannelsesansvarlige overlæge eller mentor desuden evaluere, om deltagelse i et teoretisk kursus har påvirket den uddannelsessøgendes adfærd.

 

Organisering: Dansk Radiologisk Selskab (DRS) har et kursusudvalg bestående af hovedkursuslederen, alle delkursusledere, en yngre læge repræsentant og en af DRS’ kontaktpersoner til Sundhedsstyrelsen vedrørende uddannelsesspørgsmål. Dette udvalg står for den overordnede planlægning af de specialespecifikke kurser, inkluderende evaluering af kursusledelsen på såvel hoved- som delkursuslederniveau.

Hovedkursusleder

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Albrecht- Beste

Hovedkursusleder

Overlæge, postgraduat klinisk lektor

PET/CT sektionen - afsnit 3982

Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET

Rigshospitalet

Blegdamsvej 9

Tlf 35 45 35 92

ssk-leder(a)drs.dk

 

 

 

 

 

 

 

Linda Schumann

Sekretær for hovedkursuslederen

Radiologisk klinik X2023, Rigshospitalet

Blegdamsvej 9, 2100 Kbh Ø

Tlf 35452657

ssk-sekr(a)drs.dk

 

Kursusrækken omfatter følgende specialespecifikke kurser med i alt 210 timer

Abdominal radiologi

Fysik og radiobiologi

Kar-og interventions-radiologi

Mammaradiologi

Muskuloskeletal radiologi

Neuroradiologi inkl. hoved/hals

Pædiatrisk radiologi

Teknik og strålebeskyttelse

Thorax- og onkologisk radiologi

Uroradiologi

Copyright © All Rights Reserved