Abdominal radiologi

Obligatoriske kurser for uddannelsessøgende i diagnostisk radiologi

 

ABDOMINAL RADIOLOGI

Sted: Rigshospitalet

Varighed: 24 timers kursus fordelt på 4 hinanden følgende dage

Delkursusledere: overlæge Eva Fallentin og overlæge Kirstine Lintrup Hermann

Deltagerkreds: Specialespecifikt og obligatorisk for uddannelsessøgende i diagnostisk radiologi

Placering i kursusforløb: Bør gennemgås tidligt eller midt i kursusforløbet

Ansøgningsprocedure og ansøgningsfrist: Der sker automatisk tilmelding via hovedkursuslederen og der er derfor ingen frist

Kursusform: Eksternat, landsdækkende

Deltagerantal: Ca. 36

 

Kursets formål

At den uddannelsessøgende tilegner sig den teoretiske viden, der er nødvendig for at beherske radiologiske problemstillinger indenfor det abdominale område.

 

Mål der kan opnås i løbet af kurset

Deltagerne kan opnå nødvendig teoretisk viden og forståelse for de radiologiske forandringer ved sygdomme i gastrointestinalkanalen og de abdominale organer. Der kan således erhverves teoretisk baggrund for optimal diagnostik af lidelser i dette organområde inkluderende anvendelse af konventionel røntgen, gennemlysningsundersøgelser, ultralydskanning, CT, MR samt skintigrafi, foruden at disse metoders anvendelse ses i klinisk sammenhæng samt i relation til komplementære undersøgelser såsom gastrointestinal endoskopi. Hertil kommer viden vedr. interventionelle procedurer indenfor området.

 

Kursets indhold

Kurset indeholder teoretisk viden, der understøtter de i målbeskrivelsen angivne kompetenceniveauer for færdigheder og viden indenfor abdominal radiologi, inkluderende overblik over abdominale lidelser og deres radiologiske karakteristika. 

 

Det konkrete undervisningsindhold omfatter

abdominalundersøgelser generelt, diagnostik og radiologisk intervention ved akut abdomen, abdominale traumer, postoperative tilstande, leversygdomme, sygdomme i mavetarmkanalen, galdevejssygdomme og pancreassygdomme samt staging af colorektal cancer.

 

Kursusmateriale og forberedelse

Delkursuslederne udsender senest en måned før kurset det planlagte kursusprogram, inklusiv navngiven oversigt over undervisere og materiale (f.eks. litteratur, noter, relevante lærebogs-kapitler mm.), der forudsættes læst inden kurset, således at kurset starter på et for kurset passende vidensniveau. Kursisterne vil få tilsendt cases der gennemgås på kurset. Under kurset uddeles noter svarende til kursusindholdet f.eks. i form af power point udprint af forelæsninger og evt. yderligere materiale, der kan inspirere til fordybning i området.

 

Kursets metoder

Kurset afholdes som en blanding af forelæsninger og case-orienteret billedgennemgang

 

 

Kursusledelsens evaluering af kursisternes grad af målopfyldelse

Kurset vil blive evalueret dels på reaktionsniveau og dels på indlæringsniveau jf. den generelle oversigt.

 

Kursisternes evaluering af kurset

Foregår ved løbende udfyldelse af et kursusspecifikt evalueringsskema indeholdende alle undervisningselementer mhp. læringsmæssig værdi, praktisk og/eller teoretisk nytteværdi, forskningsmæssigt indhold og pædagogik. Desuden en sammenfattende evaluering af kurset specielt mhp. kursets overordnede struktur inklusiv kursets længde, fordeling af timer til forskellige emner samt fysiske rammer. Evalueringerne anvendes til feed back til lærerne og DRS’ kursusudvalg.

 

Filer

Abdominal radiologi

18.-21. april 2016

 

Delkursusledere

 

 

 

 

 

Eva Fallentin

Overlæge

Radiologisk afdeling, Rigshospitalet

eva.fallentin(a)rh.regionh.dk

 

 

 

 

 

Kirstine Lintrup Hermann

Overlæge

Radiologisk afdeling X, Herlev Matriklen, Herlev og Gentofte Hospital

helle.kirstine.hermann(a)regionh.dk

 

 

Sekretær for dette kursus: linda.schumann(a)regionh.dk

Kursusrækken omfatter følgende specialespecifikke kurser med i alt 210 timer

Abdominal radiologi

Fysik og radiobiologi

Kar-og interventions-radiologi

Mammaradiologi

Muskuloskeletal radiologi

Neuroradiologi inkl. hoved/hals

Pædiatrisk radiologi

Teknik og strålebeskyttelse

Thorax- og onkologisk radiologi

Uroradiologi

Hovedkursusleder

Elisabeth Albrecht-Beste

Hovedkursusleder

Overlæge, postgraduat klinisk lektor

PET/CT sektionen - afsnit 3982

Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET

Rigshospitalet

Blegdamsvej 9

Tlf 35 45 35 92

ssk-leder(a)drs.dk

Copyright © All Rights Reserved