Om radiologi

Hvordan bliver man speciallæge i diagnostisk radiologi

Efter den kliniske basisuddannelse skal den uddannelsessøgende læge gennemgå introduktionsuddannelse, hoveduddannelse og en teoretisk uddannelse. Samlet uddannelsesvarighed ud over den kliniske basisuddannelse er 60 måneder, heraf 48 måneders hoveduddannelse.

Generelt er uddannelsen bygget op ligesom den kliniske basisuddannelse med uddannelsesprogrammer, logbøger, evalueringer, introduktionssamtaler, justeringssamtaler og slutevalueringssamtaler. Det er de 7 lægeroller, der skal bedømmes. Det er udover den medicinske ekspert/ lægefaglig også funktioner eller evner indenfor rollerne samarbejder, kommunikator, leder/administrator/ organisator, sundhedsfremmer, akademiker/ forsker og underviser og som professionel. Det er den uddannelsesansvarlige overlæge som sammen med den ledende overlæge har ansvaret for organiseringen af og rammerne for uddannelsen.

Det er kun stillinger med stillingsnumre, der tæller med i uddannelsen. Uklassificerede ansættelser kan bruges til yderligere kvalificering ved ansøgning til hoveduddannelse. Alle stillinger med stillingsnumre skal besættes efter opslag.

Uddannelsen i Radiologi er bygget op af to moduler. Først skal den uddannelsessøgende have gennemført en introduktionsstilling. Den varer 12 måneder og slås op og besættes af de enkelte afdelinger. Formålet med introduktionsstillingen er at se om den uddannelsessøgende og specialet passer sammen. For herefter at kunne søge en 4-årig hoveduddannelsesblok skal introduktionsstillingen være godkendt med underskrevet logbog for introduktionsuddannelsen i radiologi samt ”attestation for tidsmæssigt gennemført uddannelseselement i den lægelige videreuddannelse”. Endvidere skal uldfyldes ”fagligt vurderingsskema for læger i introduktionsstilling i radiologi”.

Hoveduddannelsesblokkene bliver som regel slået op 2 gange om året. Man kan kun søge hoveduddannelsesstilling i en bestemt periode, og stillingerne skal søges elektronisk på et bestemt skema. Stillingerne bliver slået op på www.sundhedsjobs.dk, hvorfra også ansøgningsskemaerne kan downloades. Man kan søge alle de opslåede stillinger i prioriteret rækkefølge, men man skal kun prioritere stillinger, man gerne vil have. Hvis man trækker sin ansøgning tilbage kan det betyde, at en attraktiv stilling, som en anden gerne ville have haft, kommer til at stå ubesat.

I hver uddannelsesregion findes et ansættelsesudvalg sammensat af enten den ledende eller den uddannelsesansvarlige overlæge fra hver uddannelsesgivende afdeling, en yngre læge i radiologisk hoveduddannelsesstilling, en yngre læge fra et andet speciale, samt repræsentanter fra Dansk Radiologisk Selskabs Koordinerende Uddannelsesråd. Vejledning til hvilke radiologiske kompetencer der lægges vægt på findes i ”faglig profil for radiologi”. Ansøgerne bedømmes ud fra ansøgning og curriculum vitae, og det regionale ansættelsesudvalg beslutter hvem der skal til samtale. Ved samtalen vil ofte indgå en radiologisk case. Ansættelsesudvalget laver efter samtalerne en prioriteret rækkefølge af ansøgerne, hvor den bedst kvalificerede får sin 1. prioritet opfyldt. De efterfølgende kandidater får om muligt 1.prioritet, men ellers den højest mulige søgte prioritet under hensyntagen til hvilke blokke der endnu ikke er besatte. Ansøgere som ikke tildeles stilling får et karrierevejledende afslag, som oftest kan uddybes af afdelingens deltager i ansættelsesudvalget.

 

 

Et uddannelsesprogram beskriver hvordan den uddannelsessøgendes vej igennem uddannelsen skal forgå for netop den stilling i netop den region. Uddannelsesprogrammerne for både introduktionsstillinger og hoveduddannelsesstillinger udfærdiges efter samme princip indenfor de tre regioner og offentliggøres, når de er godkendt af de regionale råd. Stillinger kan ikke slås op uden et tilhørende uddannelsesprogram.

 

Det er minimumskompetencer som er angivet i målbeskrivelserne, som også oplyser, hvordan kompetencerne kræves evalueret. Målbeskrivelsen for radiologi er skrevet af Dansk Radiologisk Selskab, og kan downloades på www.drs-uddannelse.dk. Det vil sige, at en færdiguddannet speciallæge i Danmark skal kunne mindst de ting og det niveau som kræves i målbeskrivelsen, uanset hvilken region, man er uddannet i, men meget gerne meget mere.

Varigheden og den tidsmæssige placering af opholdene på universitetsafdelingerne og udenfor universitetsafdelingerne er forskelligt i de tre regioner. Hvordan uddannelsen er planlagt i en region, skal fremgå af uddannelsesprogrammerne. Den måde man skal tilegne sig viden på, vil være anbefalet i målbeskrivelsen, men vil også blive påvirket af holdningen på den enkelte afdeling og vil derfor ikke nødvendigvis være ensartet hverken mellem regionerne eller de enkelte afdelinger indenfor regionerne. For at finde den region og de afdelinger man selv finder mest attraktive, anbefales det derfor at læse tilgængelige præsentationer og eventuelt kontakte afdelingerne for yderligere information.

Den enkelte uddannelsessøgende vil under ansættelsen på den enkelte afdeling have en personlig uddannelsesplan for at sikre den faglige udvikling inden for de 7 lægeroller som beskrevet i målbeskrivelsen.

 

 

DRS Koordinerende uddannelsesråd

Medlemmer

Valgperiode 2015-2019

Elisabeth Albrecht-Beste (formand)

Repræsentant for Region Nord

Mette Ramsdal Poulsen

Susanne Sletting

Pernille Greisen

Rikke Norling

 

Overordnet kommissorium for DRS Koordinerende Uddannelsesråd.

 

Formål:

< sikre en kvalificeret faglig rådgivning af Dansk Radiologisk Selskab i uddannelsesspørgsmål, blandt andet ved forespørgsler fra SST og andre institutioner

< sikre en landsdækkende implementering af forandringer ved speciallægeuddannelsen

 

Opgaver:

< løbende revision af målbeskrivelserne for speciallægeuddannelsen i diagnostisk radiologi

< kontakt og koordinering af uddannelsen på tværs af regionerne

< kontakt mellem de tre regionale uddannelsesråd i diagnostisk radiologi og specialistuddannelsesudvalget

< etablere faglig profil i forbindelse med nye kursusstillingsbesættelser

< rådgivning i forbindelse med DRS´hjemmeside om uddannelsesspørgsmål

< udvalget kan på eget initiativ påtage sig ad hoc opgaver indenfor

speciallægeuddannelsen

 

 

Sammensætning af Det Koordinerende Uddannelseråd:

< en repræsentant fra hver af de regionale uddannelsesråd

< hovedkursuslederen

< en person, som har medvirket ved beskrivelse af kompetencer i tidligere

udgave af målbeskrivelsen for den nye speciallægeuddannelse

< en læge i hoveduddannelsesstilling i Diagnostisk Radiologi

 

Der udpeges en formand, som er den primære kontaktperson for Dansk Radiologisk Selskabs bestyrelse.

 

Medlemmerne vælges på generalforsamlingen. Lægen i hoveduddannelsesstilling skal efter endt hoveduddannelse gå af ved førstkommende generalforsamling, hvor der vælges en ny repræsentant. De øvrige medlemmer vælges for 4 år af gangen.

 

Udvalgets møder:

Udvalget fastsætter selv sin mødeplan.

Indkaldelse sker normalt med mindst 14 dages varsel. Dagsorden og materiale til møder tilsendes udvalgets medlemmer senest 1 uge før mødet, fortrinsvis via e-mail.

Ekstraordinære møder kan indkaldes af udvalgets formand, af DRS´s bestyrelse eller såfremt mere end halvdelen af udvalgets medlemmer anmoder herom.

Til gyldig beslutning kræves simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Ved indstillinger afgivet af udvalget kan ethvert medlem forlange sin afvigende holdning tilført indstillingen.

Udvalget nedsætter ad hoc arbejdsgrupper med henblik på varetagelse af konkrete opgaver.

Der forventes tæt samarbejde med DRS bestyrelse, som udvalget refererer til.

Der udarbejdes (beslutnings) referat fra alle møder. Dette sendes til formanden for DRS og udvalgets medlemmer.

Der udarbejdes skriftlig rapport over rådes virke til generalforsamlingen i DRS.

Transport og mødeudgifter afholdes af DRS.

Kommisoriet er udarbejdet af Elisabeth Albrecht-Beste efter oplæg fra den tidligere formand i DRS Birthe Højlund og godkendt af udvalgets medlemmer ved mødet d.18.04.07.

 

 

Referater:

Møde 2-6-2015

Møde 15-2-2015

 

Møde 18-4-2007

Møde 27-6-2007

Møde 24-8-2007

Møde 20-9-2007

Møde 9-1-2008

Hovedkursusleder

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Albrecht- Beste

Hovedkursusleder

Overlæge, postgraduat klinisk lektor

PET/CT sektionen - afsnit 3982

Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET

Rigshospitalet

Blegdamsvej 9

Tlf 35 45 35 92

ssk-leder(a)drs.dk

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger (2003) LINK

Ændring til bekendtgørelse om udd. af speciallæger (2006) LINK

EAR training charter for clinical radiology PDF

Sundhedsstyrelsens

Dimensioneringsplan 2008-2012 juli 2007

Sundhedsstyrelsens "Vejledning om meritvurdering af kompetencer opnået ved uddannelse i udlandet" juni 2006

Sundhedsstyrelsens "Vejledning om deltidsansættelser i den lægelige videreuddannelse juni 2006"

Sundhedsstyrelsens "Vejledning om etablering af erstatningsansættelser mv. i den lægelige videreuddannelse" oktober 2006

Sundhedsstyrelsens "Vejledning om Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen" juli 2007

Sundhedsstyrelsens øvrige vejledninger kan ses her - vælg i spalten til højre

Copyright © All Rights Reserved